Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van :

Hout en Steenhandel Kortenhoef V.O.F

De Kwakel 56

1241 LD Kortenhoef

Inschrijfnummer K.v.K te Hilversum : 54544300

-­-----------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van dienstverlening en tot het verrichten van werkzaamheden van Hout en Steenhandel Kortenhoef V.O.F geves­tigd te Kortenhoef, hierna te noemen “de leverancier”.

 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de leverancier bindend.

 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de leverancier bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
 

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, monsters, modellen, maat- en gewichtsopgaven e.d., alsmede andere door de leverancier verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht onverwijld alle daarbij geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de leverancier te retourneren.

 4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de leverancier gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde tijdstippen een nieuwe prijslijst door de leverancier en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de leverancier gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na tot­standkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
 

 1. De leverancier is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de leverancier met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de leverancier en afhankelijk van de instemming van de leverancier, aan hem delegeren.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Levering geschiedt niet Franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaam­he­den moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering dient de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 3. Indien de niet tijdige levering verband houdt met de aard van het te leveren goed in relatie tot het jaargetijde geraakt de leverancier nimmer in gebreke.

 4. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

 5. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

 6. Indien overeengekomen is dat de te planten zaken van een bepaalde maat, grootte of omtrek dienen te zijn, zal de leverancier zich zoveel mogelijk inspannen om aan die afspraak te voldoen. Indien de leverancier constateert dat hij ondanks zijn inspanningen in dit opzicht niet aan de overeenkomst kan voldoen, zal de leverancier met de wederpartij overleggen over de alternatieven.

 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de leverancier zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of deze zaken te vernietigen, indien deze zaken redelijkerwijs niet opgeslagen kunnen worden. De leverancier stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de leverancier in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de leverancier gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 9. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen.

 10. De leverancier is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van de leverancier niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier benodigde zaken niet tijdig aan de leverancier geleverd worden, buiten de schuld van de leverancier, en hierdoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de overeenkomst, is de leverancier niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade

 3. Indien tijdens de uitvoering van de door de leverancier aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de leverancier niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de leverancier het recht te vorderen dat de aan de leverancier verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De leverancier heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de leverancier verrichte werkzaamheden.

 4. Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

 5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het ontwerp van de tuin, en daarmee ook de offerte, op zijn verzoek wenst te wijzigen, dan is dit slechts mogelijk indien de leverancier daarmee instemt. De leverancier is alsdan, naar zijn keuze, gerechtigd de extra kosten, inclusief administratiekosten en de kosten van een eventuele nieuwe offerte die dit gewijzigde ontwerp met zich meebrengt bij de wederpartij in rekening te brengen of een forfaitair bedrag van 10% van het oorspronkelijke totaalbedrag bij de wederpartij extra in rekening te brengen.

 6. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die de leverancier tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 7. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de leverancier en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd. Meerwerk zal apart bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de leverancier nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de leverancier te verstrekken.

 2. De leverancier behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

 3. De wederpartij dient er voor te zorgen dat de te bewerken grond in voldoende mate toegankelijk is voor de leverancier, diens personeel, diens machines en werktuigen.

 4. De wederpartij is verplicht de leverancier te informeren omtrent de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de te bewerken grond. Tevens dient de wederpartij voor de juistheid van deze gegevens in te staan.

 5. De wederpartij is verplicht de leverancier te informeren over de aard en de ondergrond van de bestrating, waaromheen de leverancier zijn werkzaamheden moet uitvoeren. De wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, temeer daar de leverancier aan de hand daarvan een beslissing moet nemen omtrent eventueel uit te voeren voorzorgsmaatregelen, ter voorkoming van beschadigingen/verzakkingen van de bestrating ten gevolge van overpad door machines etc..

 6. De wederpartij is verplicht de leverancier te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords, in de te bewerken grond.

 7. De in te richten tuin dient bij aanvang van de werkzaamheden vrij te zijn van overtollige materialen, puin en onkruid. Voorts dient de in te richten tuin opgeschoond te zijn en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk dient te zijn verricht. Indien bij aanvang van de werkzaamheden niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van deze werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.

 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading.

 5. Niet-geaccepteerde zaken die door de wederpartij besteld zijn, worden door de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen c.q. vernietigd, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient de wederpartij de leverancier binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan de leverancier.

 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. de voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, door de wederpartij aan de leverancier te worden gemeld.

 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 10 in aanmerking genomen.

 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de leverancier is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

 5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof( fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de leverancier.

 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

 7. De leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de leverancier te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de leverancier de reclame gegrond verklaart.

 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 11. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de leverancier bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de leverancier – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de leverancier nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de leverancier gesloten verzekering.

 4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

 5. De leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de leverancier tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de leverancier tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

 1. Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van hout en ten aanzien van ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

 2. Zo door de leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de leverancier de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

 4. De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zo ver:

 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

 2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de leverancier heeft verstrekt en de leverancier de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;

 3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde of aan het werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de wederpartij aan de leverancier een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

C. zal de wederpartij, na daartoe door de leverancier te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

D. heeft de leverancier het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De leverancier zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. Ter keuze van de leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 2. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 4. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De leverancier is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen en dergelijke.

 2. Het is de wederpartij niet toegestaan de tuinconcepten, rapporten, tekeningen, ontwerpen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke zonder toestemming van de leverancier aan derden openbaar te maken.

 3. Slechts na betaling van het ten gevolgen van een gesloten overeenkomst aan de leverancier verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de leverancier heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

 2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de leverancier vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 3. De wederpartij is verplicht de leverancier terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de leverancier krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de leverancier, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de leverancier ingeschakelde derden/toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de leverancier, is de leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment te voldoen.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: plantenziekten en epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 2. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de leverancier verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 17: ANNULERING/ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een

natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de leverancier, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of ver­werkt, tegen betaling van de kostprijs.

 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier ter zake.

 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de leverancier de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de leverancier is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de leverancier aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de leverancier gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.